SR555,电流前置放大器         SR556,电流前置放大器
     10V/µA增益                         1V/nA增益
     120赫兹的带宽                      5fA/√Hz输入噪声
     补偿电压输入                       补偿电压输入
     可调补偿                           可调补偿
     由SRS锁相放大器供电                由SRS锁相放大器供电

 

 

    美国Stanford Research Systems, Inc.公司